Dywidenda

Uchwałę w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy podejmuje Walne Zgromadzenie, biorąc pod uwagę m.in. rekomendację Zarządu w tym zakresie. Polityka dywidendy będzie podlegała okresowym przeglądom Zarządu.

Zgodnie z uchwałą Zarządu nr 33/2014 z dnia 12 maja 2014 roku, Zarząd zamierza w najbliższych latach rekomendować Walnemu Zgromadzeniu przeznaczanie 30 - 50% zysku netto Spółki na wypłatę dywidendy.

Ostateczna rekomendacja co do wypłaty dywidendy za lata obrotowe 2014 – 2017 będzie zależała od wielu czynników dotyczących Spółki oraz jej branży, w tym przede wszystkim od perspektyw dalszej działalności Spółki, wysokości zysków osiąganych w przyszłości, sytuacji finansowej Spółki oraz przy uwzględnieniu wszelkich ograniczeń w wypłacie dywidendy, poziomu wskaźników płynności, planów ekspansji oraz wymogów prawa w zakresie powyższych elementów. Wysokość dywidendy rekomendowana przez Zarząd będzie uzależniona od potrzeb Spółki w zakresie konieczności zatrzymania wypracowanych zysków w celu ich wykorzystania na działalność Spółki oraz jej dalszy dynamiczny rozwój.

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2016 [raport bieżący nr 10/2017]

Opinia Rady Nadzorczej do rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2016 [raport bieżący nr 11/2017]

Realizacja inwestycji strategicznej – podpisanie umowy z GRI,  uzgodnienia do umowy kredytowej na współfinansowanie inwestycji oraz zawieszenie polityki dywidendowej. [raport bieżący nr 12/2017]

W związku z powyższym Zarząd Spółki POLWAX S.A. w dniu 7 kwietnia 2017r. podjął uchwałę o zawieszeniu polityki dywidendowej do roku 2019.

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2017. [raport bieżący nr 5/2018]

Opinia Rady Nadzorczej do rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2017. [raport bieżący nr 6/2018]

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2018. [raport bieżący nr 22/2019]

Opinia Rady Nadzorczej do rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2018. [raport bieżący nr 23/2019]

 

Historyczne informacje finansowe na temat dywidendy oraz w sprawie podziału zysku netto:

Dywidenda za lata 2011-2013 została opisana w prospekcie emisyjnym Spółki z roku 2014 na str.33  rozdział V pkt 2. "Wartość dywidendy na akcję za każdy rok obrotowy okresu objętego historycznymi informacjami finansowymi":

Prospekt emisyjny Spółki

Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2014.
Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2015.
Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2016
Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 6-06-2018 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2017 - uchwała nr 4 ZWZ