Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 2024

Zarząd POLWAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle przy ulicy 3 Maja 101, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421781, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i § 2, art. 402(2) oraz art. 403 Kodeksu spółek handlowych, § 12 ust. 5 Statutu Spółki oraz § 3 ust. 3 i ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, niniejszym zwołuje na dzień 25 czerwca 2024 roku na godz. 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLWAX S.A., które odbędzie się w Czechowicach – Dziedzicach (43-502), ul. Łukasiewicza 2 (budynek biurowy Spółki).

 

Zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą projektów uchwał NWZ :

 

MATERIAŁY DOTYCZĄCE PUNKTÓW OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD NWZ:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.

4. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

6. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 

7. Przedstawienie przez Zarząd opinii uzasadniającej powody pozbawienia wszystkich dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii F oraz proponowaną cenę emisyjną akcji nowej emisji serii F.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu.

9. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.

10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.

Poniżej zamieszczone są wymagane zgody i oświadczenia dla kandydata do RN oraz informacja o ochronie danych osobowych –  należy zapewnić niżej wymienione oświadczenia i zgody zgłaszanego kandydata oraz dostarczyć CV:

6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

INNE DOKUMENTY:

 

[tutaj razem: REGULAMINY I FORMULARZE NWZ 2024 ]