Walne zgromadzenie – 2024

[wcześniejsze ZWZ Polwax S.A. za lata od 2015 do 2023 dostępne tutaj]

Zarząd POLWAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle przy ulicy 3 Maja 101, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421781 (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i § 2, art. 402(2) oraz art. 403 Kodeksu spółek handlowych, § 12 ust. 5 Statutu Spółki oraz § 3 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLWAX S.A., które odbędzie się w dniu 20 maja 2024 roku o godz. 10.00 w Czechowicach – Dziedzicach (43-502), ul. Łukasiewicza 2 (budynek biurowy Spółki).

 

Zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą projektów uchwał ZWZ :

 

Zgłoszenie kandydatów do RN:

Zgłoszenie przez akcjonariusza Polwax S.A. (Nationale-Nederlanden OFE) kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki oraz Oświadczenie kandydata o niezależności i notka biograficzna [raport 13/2024]

Zgłoszenie przez akcjonariusza Polwax S.A. (Krzysztof Moska) kandydatów na członka Rady Nadzorczej Spółki oraz Oświadczenie kandydatów o niezależności i przebieg kariery [raport 14/2024]

Zgłoszenie przez akcjonariusza Polwax S.A. (Leszek Sobik) kandydatów na członka Rady Nadzorczej Spółki oraz Oświadczenie kandydatów o niezależności i przebieg kariery [raport 15/2024]

 

MATERIAŁY DOTYCZĄCE PUNKTÓW OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD ZWZ :

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.

6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.

7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.

8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2023 roku.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2023 roku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej III kadencji.

12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.

Poniżej zamieszczone są wymagane zgody i oświadczenia dla kandydata do RN oraz informacja o ochronie danych osobowych –  należy zapewnić niżej wymienione oświadczenia i zgody zgłaszanego kandydata oraz dostarczyć CV:

13. Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach  Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej za rok 2023.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rezygnację z nabycia akcji własnych.

16. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych.

17. Wolne wnioski.

18. Zamknięcie Zgromadzenia.

 

POZOSTAŁE MATERIAŁY DOTYCZĄCE PUNKTÓW OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD ZWZ :

INNE DOKUMENTY:

 

[tutaj razem: REGULAMINY I FORMULARZE ZWZ 2024 ]

[tutaj: PODJĘTE UCHWAŁY ZWZ 2024 ]

[tutaj: PYTANIA AKCJONARIUSZY ZWZ 2024 ]