Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLWAX S.A. 2024 r.

Zarząd POLWAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle przy ulicy 3 Maja 101, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421781, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i § 2, art. 402(2) oraz art. 403 Kodeksu spółek handlowych, § 12 ust. 5 Statutu Spółki oraz § 3 ust. 3 i ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, niniejszym zwołuje na dzień 25 czerwca 2024 roku na godz. 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLWAX S.A., które odbędzie się w Czechowicach – Dziedzicach (43-502), ul. Łukasiewicza 2 (budynek biurowy Spółki).

Dokumenty związane z NWZ Polwax S.A. 2024 r. w tym materiały dotyczące punktów objętych porządkiem obrad NWZ oraz Regulamin i formularze Walnego Zgromadzenia Spółki dostępne tutaj