Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLWAX S.A. 2022 r.

Zarząd POLWAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle przy ulicy 3 Maja 101, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421781, działając na podstawie art.399 § 1, art. 400 § 1 i § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, a także na podstawie §12 ust.5 Statutu Spółki oraz §3 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLWAX S.A., które odbędzie się w dniu 24 listopada 2022 roku o godz. 11.00 , w Jaśle , ul. 3-go Maja 101 (sala konferencyjna Lotos Infrastruktura S.A.)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polwax S.A. zostało zwołane na dzień 24.11.2022 roku zgodnie z art. 400 §1 KSH, na żądanie akcjonariusza wyrażone w piśmie z dnia 24.10.2022 roku dotyczącym niezwłocznego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w porządku obrad punktów, w szczególności dotyczących :

Podjęcia uchwał w sprawach: upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Polwax S.A.; utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych.

Dokumenty związane z NWZ Polwax S.A. 2022 r. w tym materiały dotyczące punktów objętych porządkiem obrad NWZ dostępne tutaj

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki dostępny tutaj