Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLWAX S.A. 2022 r.

Zarząd POLWAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle przy ulicy 3 Maja 101, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421781, działając na podstawie,393 pkt 1), art. 395 §1, §2 oraz art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i 402(2) kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 5 Statutu Spółki oraz §3 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLWAX S.A., które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2022 roku o godz.10.30, w Jaśle , ul. 3-go Maja 101 (sala konferencyjna Lotos Infrastruktura S.A.)

Dokumenty związane z ZWZ Polwax S.A. 2022 r. w tym materiały dotyczące punktów objętych porządkiem obrad ZWZ dostępne tutaj

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki dostępny tutaj