Postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie podjęcia postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia prospektu Polwax S.A.

Komisja Nadzoru Finansowego w piśmie DSP.410.9.2019 datowanym na dzień 19 maja 2020 roku przekazała informację, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 15 maja 2020 r. przez Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle o podjęcie postępowania administracyjnego, zawieszonego w dniu 29 października 2019 r., Komisja Nadzoru Finansowego postanawia, co następuje:

podejmuje się postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia prospektu Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle sporządzonego w formie jednolitego dokumentu w związku z ofertą publiczną akcji serii E, oraz w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii E, praw poboru akcji serii E oraz praw do akcji serii E Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle, zawieszone postanowieniem z dnia 29 października 2019 r.