Emisja akcji serii E – informacja bieżąca

Spółka Polwax S.A. informuje swoich akcjonariuszy, że ze względu na trwające prace w UKNF dotyczące zatwierdzenia prospektu dotyczącego emisji akcji serii E, do czasu zatwierdzenia tegoż prospektu przez UKNF i opublikowania go przez Spółkę, akcjonariusze nie będą mogli wykonać praw poboru tj. złożyć zapisu na akcje serii E. Opublikowany prospekt zawierać będzie warunki przeprowadzenia oraz szczegółowy harmonogram oferty.

Informacja ma charakter promocyjny i w żadnym wypadku nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Polwax S.A.  Prospekt przygotowany w związku z ofertą publiczną akcji Spółki i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym  będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i Ofercie. Prospekt zostanie udostępniony na stronie internetowej Spółki (www.polwax.pl).