Ważna data dla akcjonariuszy Polwax S.A.

W dniu 31.07.2019 roku zostaną przydzielone prawa poboru akcji nowej emisji.

Zgodnie z raportem nr 38/2019 z dnia 31.05.2019 r.: „jedno prawo poboru do objęcia akcji nowej emisji serii E będzie uprawniać do objęcia dwóch akcji zwykłych na okaziciela serii E”. „Spółka zaoferuje łącznie 20.600.000 (dwadzieścia milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy), tj. maksymalną liczbę akcji serii E”.

Akcje Spółki będą oferowane po cenie emisyjnej wynoszącej 1 zł. Akcje będą emitowane z zachowaniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki (tak jak wskazano w uchwale nr 3 podjętej przez NWZ Spółki w dniu 25.03.2019 r.).

W rezultacie suma o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki wynosi maksymalnie 1.030.000 zł (milion trzydzieści tysięcy złotych), co wynika z przemnożenia oferowanej liczby akcji zwykłych na okaziciela serii E w liczbie 20.600.000 sztuk przez wartość nominalną jednej akcji wynoszącą 0,05 zł (podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.030.000 zł dotyczy sytuacji jeżeli wszystkie oferowane akcje nowej emisji zostaną objęte przez akcjonariuszy).

Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej Spółki w zakładce: relacje inwestorskie w raportach nr 13/2019 z dnia 25.03.2019 r. (ww. uchwała nr 3 NWZ Spółki) i nr 38/2019 z dnia 31.05.2019 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do uzyskania praw poboru uprawnieni są akcjonariusze, którzy posiadają akcje Spółki zarejestrowane na swoich rachunkach maklerskich w dniu 31.07.2019 r.

Informacja ma charakter promocyjny i w żadnym wypadku nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Polwax S.A.  Prospekt emisyjny przygotowany w związku z ofertą publiczną akcji Spółki i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym  będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i Ofercie. Prospekt zostanie udostępniony na stronie internetowej Spółki (www.polwax.pl).