STANOWISKO POLWAX S.A. w odpowiedzi na stanowisko ORLEN Projekt S.A. do raportu bieżącego nr 16 opublikowanego przez POLWAX S.A.

STANOWISKO POLWAX S.A.

w odpowiedzi na stanowisko ORLEN Projekt S.A. do raportu bieżącego nr 16 opublikowanego przez POLWAX S.A.

 

Złożenie niniejszego oświadczenia ma na celu ochronę uzasadnionego interesu Inwestora chronionego prawem zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Tym samym wzywamy ORLEN Projekt do zaniechania naruszania obowiązku poufności zgodnie z postanowieniami umownymi i właściwymi przepisami prawa.

Ponadto informujemy:

  • Zarząd spółki Polwax SA zlecił niezależnej firmie zewnętrznej audyt prawno-budowlany, mający na celu sprawdzenie wypełniania przyjętych na siebie zobowiązań przez każdego z uczestników tego procesu inwestycyjnego, tj. GRI, Inżyniera Kontraktu pełniącego jednocześnie funkcję Doradcy Technicznego Banku i Zarządu Inwestora. O wynikających wnioskach z tego raportu niezwłocznie powiadomimy rynek, zgodnie z obowiązującymi spółkę publiczną przepisami.
  • Bank finansujący ww. inwestycję nigdy nie wypowiedział umowy kredytowej, tym samym, więc przedmiotowa inwestycja od dnia podpisania Umowy ze spółką Orlen Projekt miała i ma zapewnione finansowanie.
  • Inwestor nie zaprzestał regulować należności wobec GRI z początkiem grudnia 2018 r. W grudniu 2018 r. i w I kwartale bieżącego roku spółka Polwax zapłaciła spółce Orlen Projekt z tytułu wykonanych prac ponad 15,4 miliona złotych.
  • Zarząd spółki Polwax SA niezmiennie podtrzymuje i deklaruje otwartość na rozmowy celem polubownego zakończenia zaistniałego sporu.

     

Oświadczenie

W związku z treścią „Stanowiska ORLEN Projekt S.A. Do raportu bieżącego opublikowanego przez POLWAX”, opublikowanego w dniu 27 marca 2019 r. na oficjalnej stronie internetowej spółki ORLEN Projekt S.A., mając na względzie zawartą w dniu 7 kwietnia 2017 r. umowę dotyczącą realizacji inwestycji pod nazwą: „Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi dla naszej Spółki” (zwaną dalej: Umową) pomiędzy Spółką POLWAX S.A. (zwaną dalej: Inwestorem, POLWAX) a Spółką Orlen Projekt S.A. (zwaną dalej: GRI, ORLEN Projekt), przestrzegając obowiązku poufności, do którego strony zobowiązały się na podstawie § 24 Umowy, jak również mając na względzie tajemnicę negocjacji wynikającą z przepisów Kodeksu cywilnego i nie naruszając przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. Nr 419 z późn. zm.), Inwestor odniesie się tylko i wyłącznie do kwestii upublicznionych przez GRI.

Potwierdzamy, iż w dniu 26 marca 2019 r. ORLEN Projekt złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Jednak jedynym – a nie głównym – powodem odstąpienia była – jak twierdzi GRI – zwłoka Inwestora w wykonaniu zobowiązania wynikającego z umowy, tj. brak płatności za wykonane roboty. Pierwszą niezapłaconą fakturę GRI doręczył Inwestorowi w dniu 19 grudnia 2018 r., kolejną w dniu 27 grudnia 2018 r. i dwie następne w styczniu 2019 r.  

Potwierdzamy, iż do dnia dzisiejszego nie zostały załączone pod powyższe faktury oryginały wszystkich wymaganych Umową dokumentów. Wbrew oświadczeniu Zarządu spółki Orlen Projekt z dnia 13.03.2019r., iż brakujące oryginały znajdują się na placu budowy, informujemy, iż kompletu dokumentów również i tam – na placu budowy – nie ma. W dalszym ciągu brakuje oryginałów najważniejszych dokumentów, a mianowicie oryginałów Protokołów Zaawansowania Robót. Mimo braku takiego obowiązku umownego, Inwestor zweryfikował tę okoliczność, udając się na plac budowy w dniu 27.03. br. i dokonując sprawdzenia znajdujących się tam dokumentów.

Co znamienne, – co najmniej – część spornych dokumentów znalazła się na placu budowy dopiero w dniach 12.03.2019 r. i 13.03.2019 r., co jednoznacznie potwierdzają przygotowane przez GRI dokumenty w postaci protokołów przekazania. Prawdziwe jest, zatem twierdzenie, iż dokumenty, których obowiązek dostarczenia pod fakturę wynika wprost z Umowy nie były udostępnione Inwestorowi ani w dniu otrzymania poszczególnych faktur, ani nawet nie były dostępne na budowie.  Nie możemy, więc mówić o zwłoce w zaległościach płatniczych, ponieważ zgodnie z postanowieniami Umowy, ze względu na ciągłe braki w wymaganej dokumentacji – nie rozpoczął się bieg terminu wymagalności każdej z powyższych faktur. Polwax nie zalega z wymagalnymi płatnościami dla GRI, a przeciwne twierdzenia nie znajdują podstaw ani faktycznych ani prawnych. Wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – ustawą o rachunkowości i ustawami podatkowymi faktury GRI, nie są na dzień dzisiejszy wymagalne. W konsekwencji tego, skoro Inwestor nie zalega z wymagalną zapłatą za wykonane roboty, oświadczenia GRI o skali długotrwałych i narastających zaległości płatniczych są nadużyciem prawa.

Prawdą jest także, iż Inwestor uczestniczył w dwóch spotkaniach z przedstawicielami GRI dążąc do polubownego i natychmiastowego wyjaśnienia oraz zażegnania niepotrzebnego sporu. Inwestor prosił – i w dalszym ciągu prosi – o dostarczenie brakujących oryginałów dokumentów, tak, aby faktury stały się wymagalne i aby mógł w skuteczny sposób i zgodny z obowiązującą go umową kredytową uruchomić płatność z drugiej transzy kredytu udzielonego przez bank ING Bank Śląski S.A.

Przy czym Inwestor podaje, iż – wbrew twierdzeniom Orlen Projekt – w grudniu 2018 r. i w I kwartale bieżącego roku Spółka zapłaciła Orlen Projekt z tytułu wykonanych prac ponad 15,4 miliona złotych. Środki na pokrycie tych należności – zgodnie z warunkami umowy kredytowej z bankiem – pochodziły ze środków własnych, co potwierdza dobrą sytuację finansową Inwestora.

Polwax potwierdza również, iż Orlen Projekt pismami z dnia 11 lutego 2019 r. oraz 5 marca 2019 r. wezwał Inwestora do zapłaty. Inwestor w dniu 8 marca 2019 r. oraz 25 marca 2019 r. w sposób szczegółowy, a co najistotniejsze z podaniem podstawy prawnej wynikającej z wiążącej go Umowy i wyczerpującymi wyjaśnieniami podsumował swoje stanowisko w sprawie, które brzmi jednoznacznie i niezmiennie – proszę o dostarczenie brakujących oryginałów dokumentów pod faktury, a płatność zostanie natychmiast uruchomiona.

Pismo, którego nie było

Inwestor nie jest wstanie ustosunkować się do informacji odnośnie pisma Inwestora z dnia 11.02.2019 r. powołanego w stanowisku GRI, albowiem w ewidencji korespondencji wychodzącej takowego dokumentu nie odnajduje. Z analizy prowadzonej korespondencji wynika, że być może chodzi autorowi stanowiska spółki Orlen Projekt  o pismo z dnia 19.02.2019r., w którym to piśmie Inwestor przedstawia jedynie dane dotyczące wystawionych dokumentów księgowych. Niewątpliwie pismo z dnia 19.02.2019 r. jest oświadczeniem wiedzy a nie oświadczeniem woli, z którym wiązałyby się jakiekolwiek skutki prawne.

Tym samym, więc kolejnym nadużyciem ze strony GRI jest twierdzenie jakoby na dzień składanego przez ORLEN Projekt oświadczenia o odstąpieniu, Zarząd Inwestora uznał oraz potwierdził zasadność należności objętych fakturami.

Przestrzegamy prawa i umów

Warto również zaznaczyć, iż poprzedni zarząd spółki Polwax regulował zobowiązania w całości ze środków własnych. Obecny zarząd dokonuje płatności w oparciu również o środki pochodzące z kredytu, co jest jednoznaczne z tym, że fizyczna płatność jest uruchamiana w Banku. Twierdzenie, zatem, iż dodatkowe – a przecież wynikające z Umowy, której zapisy zostały świadomie przyjęte przez GRI – oczekiwania Inwestora odnośnie warunków formalnych dotyczących regulowania należności stanowią kolejną próbę przesunięcia w czasie zapłaty należnego spółce wynagrodzenia, jest kolejnym nadużyciem.

Niezrozumieniem całkowitym przez GRI jest – nigdy niekwestionowane przez Inwestora – prawo do wystawienia faktury za roboty wykonane zgodnie z ustawą o rachunkowości, a kwestie wymagalności faktur regulowane zgodnie z postanowieniami Umowy i przepisami Kodeksu cywilnego w oderwaniu od ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych. Tym samym, więc kolejnym nieuprawnionym stwierdzeniem jest, iż Inwestor odmawia GRI wynagrodzenia za zrealizowane i zaakceptowane przez Inwestora prace.

Zarząd Inwestora nie potwierdził wymagalności spornych należności, a jeżeli tak GRI zrozumiał pismo z dnia 19.02.2019 r., to winien jeszcze raz zapoznać się ze spornym pismem wraz z dalszymi pismami z dnia 8 marca 2019 r. i 25 marca 2019 r. oraz jednoznacznym stanowiskiem Inwestora wyrażonym na spotkaniu w dniu 13.03.2019r.

Co warte podkreślenia Zarząd Inwestora zlecił niezależnej firmie zewnętrznej audyt prawno-budowlany w dniu 4 marca 2019r. mający na celu sprawdzenie wypełniania przyjętych na siebie zobowiązań przez każdego z uczestników tego procesu inwestycyjnego, tj. GRI, Inżyniera Kontraktu pełniącego jednocześnie funkcję Doradcy Technicznego Banku i Zarządu Inwestora. O wynikających wnioskach z tego raportu niezwłocznie powiadomi rynek, zgodnie z obowiązującymi go przepisami, jako spółkę publiczną. 

Polwax ma stabilną sytuację finansową

Niezrozumiałym również dla Inwestora jest na tym etapie stwierdzenie GRI zawarte w jego stanowisku z dnia 27 marca 2019 r., iż: „Zarząd ORLEN Projekt nie otrzymał również od POLWAX wiarygodnego potwierdzenia, że finansowanie inwestycji jest zabezpieczone. Nie przekazano również ORLEN Projekt (pomimo zobowiązania się przez POLWAX do przedstawienia do dnia 15 marca 2019 r.) wstępnej informacji o kosztach gwarancji zapłaty wynagrodzenia spółki przewidzianej w umowie, do dnia złożenia oświadczeniu o odstąpieniu od umowy nie wpłynęły również żadne dodatkowe płatności”, a to w szczególności z następujących przyczyn:

Po pierwsze, żadne płatności dodatkowe nie mogły zostać uruchomione z dwóch zasadniczych powodów znanych GRI, a dotyczących niedochowania przez niego procedury wynikającej z Umowy, tj.:

– brak oryginałów dokumentów zarówno pod fakturą jak i na placu budowy – do dnia dzisiejszego nie ma Protokołów Zawansowania Robót i oryginału oświadczenia firmy podwykonawczej,

– informacje o nieuregulowaniu przez spółkę Orlen Projekt płatności wobec 2 podwykonawców zgłoszonych w trybie art. 647 (1) Kodeksu cywilnego i jednego niezgłoszonego, który to swój sprzeciw wyraził w piśmie do Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2019 r.

Gwarancja zapłaty

Spółka Polwax SA zgodnie z pismem Orlen Projekt dnia 11 lutego 2019 r. i powołaną tam podstawą prawną ma nie mniej niż 45 dni (liczonych w tym stanie faktycznym od dnia 18 lutego 2019 r.) na dostarczenie dokumentu gwarancji zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane pozostałego do zapłaty. Zarząd Inwestora dopiero w dniu 27 marca 2019 r. uzyskał od banku finansującego jednoznaczną informacje, co do kosztów tej operacji. Podajemy, iż koszt uzyskania przedmiotowego dokumentu wynosi 794 tysiące złotych.  

Akcjonariusze i inwestorzy wierzą w spółkę

W oświadczeniach i informacjach publikowanych przez spółkę Orlen Projekt powtarza się przekaz, że Inwestor nie przekazał wiarygodnej informacji odnośnie finansowania inwestycji. Przypominamy, iż w dniu 25 marca 2019 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na którym została podjęta uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji, co było komunikowane inwestorom w raporcie bieżącym nr 13/2019 z dnia 25 marca 2019 r.

Ponadto warto zauważyć, że Bank finansujący ww. inwestycję nigdy nie wypowiedział umowy kredytowej, tym samym, więc przedmiotowa inwestycja od dnia podpisania Umowy z GRI miała i ma zapewnione finansowanie zewnętrze.

To, że Inwestor miał przejściowe problemy z uruchomieniem płatności z drugiej transzy kredytu wynikało z trzech przyczyn: jednej zależnej od Inwestora tj.: dotrzymanie odpowiedniego poziomu wskaźnika EBIDTA i dwóch – powiązanych ze sobą przyczyn zależnych od GRI tj.: brak osiągnięcia wymaganego zaangażowania własnego Inwestora w planowanym pierwotnie terminie spowodowany opóźnieniem w realizacji prac z przyczyn leżących wyłącznie po stronie GRI.

Zawarte z bankiem porozumienie z dnia 12 marca 2019 r. pozwoliło na uruchomienie drugiej transzy, co zostało zakomunikowane w raporcie bieżącym nr 12/2019 z dnia 12 marca 2019 r.

Tym samym, więc zupełnie pozbawionym jakichkolwiek podstaw prawnych i faktycznych jest twierdzenie spółki Orlen Projekt jakoby źródło finansowania tej inwestycji nie było wiarygodne.

W tej sytuacji oświadczenie GRI o odstąpieniu od Umowy nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Po raz kolejny wzywamy GRI do dostarczenia oryginałów dokumentów, w tym w szczególności Protokołów Zaawansowania Robót, nie uznajemy oświadczenia o odstąpieniu za skuteczne, wzywamy do kontynuowania robót i zintensyfikowania prac z uwagi na opóźnienie w stosunku do terminów pośrednich i terminu końcowego. Ponownie wskazujemy także, że Inwestor jest w trakcie audytu prawno-budowlanego. W chwili obecnej dokonujemy weryfikacji rozliczeń, w tym w szczególności z podwykonawcami i szacujemy poniesione przez siebie szkody.

Zarząd spółki Polwax SA niezmiennie podtrzymuje i deklaruje otwartość na rozmowy, celem polubownego zakończenia zaistniałego sporu.